Letter of notification 

1.  Announcement for Entry and Exit Lao PDR
2. Announcement for Visa extension in Lao PDR
3. ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຜັນຂະຫຍາຍ ຂໍ້ 08 ຄໍາສັ່ງ ຂອງທ່ານ ນຍ ເລກທີ 06. 
 4. Suspend visa extension during Lao New year
5. Continue suspended visa extension after Lao New Year
6. ເເຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ເລກທີ 732 ຍົກລະດັບຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ ການແຜ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 (COVID-19)
7. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຈ້ງການ 703 732 740
8. ຍົກລະດັບຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19
9. ມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ຕໍ່ກັບຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ໄລຍະການລະບາດພະຍາດ COVID-19
10. Visa extension for foreigners, stateless people during COVID-19 pandemic
11. Suspend Visa Extend Pursuant PM Order No 15/21 Apr 21
12. ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 729ຕມ 26-4-21 ໂຈະການຕໍ່ພັກເຊົາ
13. ແຈ້ງການ 740ຕມ 27-4-2021 ກ່ຽວກັບການຮັບເອົາພົນລະເມືອງລາວ ຫຼື ແຮງງານລາວ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໄທ ກັບຄືນປະເທດ
14. ແຈ້ງການ 1771ຕມ ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021 ໂຈະຮັບເອກະສານຢູ່ກົມ ຕມ ຕາມຄໍາສັ່ງ ຂອງ ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 16ຈນວ ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021

15. ແຈ້ງການ ຢຸດຕິການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ ແລະ ມາດຕ…ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

16. ແຈ້ງ​ການ​ ລົບລ້າງການກວດບັດສັກຢາ ແລະ ລົບລເາງການກວດຫາເຊື້ອ ດ້ວຍເຄື່ອງ ATK

17. ແຈ້ງການ ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນວັນທີ 03 ມັງກອນ 2023 (ແຈ້ງບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ)

 
  1.